רשת המובילים

Gali Ben Or

Director of the National Legislation Data Base, Knesset (Israeli Parliament)

גלי בן אור

מנהלת מאגר החקיקה הלאומי

כנסת ישראל

050-6216746

גלי בן אור

מחזור ממשלתי ב'

For the past three years, Gali has directed the National Legislation Data Base set up in the Knesset, that presents for the first time comprehensive information about the laws of the State of Israel. The data base presents the laws, with links to protocols from discussions in the Knesset and committees, and to different formulations of the proposed law.

Prior to this, Gali worked for twenty years in the Ministry of Justice in the Consulting and Legislation Department. In her last job there she directed the Ethics and Judicial Review cluster. During that period she promoted digital projects – a system for file and knowledge management, a system to manage referents' areas of responsibility, a computerized agenda for the Ministerial Committee for Legislative Matters, and a site for governmental memoranda.

Her digital vision is to expand the national legislative data base so that it will include all information about each legislation – proposals made during the legislative procedure, secondary legislation, and up-to-date formulations of the laws (including their revisions).

בשלוש השנים האחרונות מנהלת את מאגר החקיקה הלאומי שהקמנו בכנסת, המציג לראשונה את כל המידע על חוקי מדינת ישראל. במאגר מוצגים החוקים, ומקושרים להם פרוטוקולי הדיונים במליאת הכנסת ובוועדות ונוסחי הצעת החוק.

קודם לכן, עבדה כעשרים שנים במשרד המשפטים במחלקת ייעוץ וחקיקה. תפקידה האחרון ראשת אשכול טוהר המידות וביקורת שיפוטית. בתקופה זו קידמה פרויקטים דיגיטליים – מערכת לניהול תיקים וידע, מערכת לתחומי אחריות רפרנטים, סדר יום ממוחשב לוועדת השרים לענייני חקיקה ואתר התזכירים הממשלתי.

החזון הדיגיטלי שלה הוא להרחיב את מאגר החקיקה הלאומי כדי שיכלול את כל המידע על החקיקה - הצעות חוק בהליך חקיקה, חקיקת משנה, ונוסח מעודכן של החוקים (כולל תיקוניהם).