רשת המובילים

Miri Savion

Senior Deputy Director General Audit and Assessment Division, the Israel Tax Authority

מירי סביון

סמנכ"לית בכירה - שומה וביקורת

רשות המיסים

050-6209040

מירי סביון

מחזור ממשלתי א'

During the last two years, Miri has served as the director of the Assessment and Auditing division of the Israel Tax Authority, where she manages about 95 workers. In parallel, she serves as a member of the Authority's management team, where she takes part in setting the policies, goals and objectives of the Authority and of the units that comprise it. In the context of the "Digital Authority" vision, the assessment division leads core projects for developing web-based interfaces between the tax authorities and the public. The main projects currently in different phases of planning and implementation are: conversion of the system for submitting reports to a web-based system; submission of declarations of capital and tax adjustments on the internet. In addition, Miri serves as senior deputy director General Customer Service in the Israel Tax Authority.

In her previous positions, Miri served as an assessment officer in Kfar Saba and Jerusalem, and as the director of the Assessment Department in the Audit and Assessment Division.

Miri has a BA in Economics and Accounting and an MBA, both from Tel Aviv University. She is also licensed in accountancy from the Accountant's Council.

בשנתיים האחרונות משמשת מירי סמנכ"לית בכירה של חטיבת שומה וביקורת ברשות המסים בישראל ומנהלת כ-95 עובדים. במקביל לכך משמשת מירי חברה בהנהלה המצומצמת של הרשות ושותפה בקביעת המדיניות, המטרות והיעדים של הרשות והיחידות המרכיבות אותה. במסגרת החזון של "רשות ללא נייר" מובילה חטיבת השומה פרויקטים מרכזיים של הפיכת ממשקים עיקריים בין רשות המסים לבין הציבור לממשקים מקוונים. הפרויקטים המרכזיים שנמצאים היום בשלבים שונים של תכנון וביצוע הינם: הסבת מערכת הגשת הדוחות השנתיים למערכת של הגשת דוחות מקוונים; הגשת הצהרת הון מקוונת ועריכת תיאומי מס באינטרנט. בנוסף, מירי מכהנת כסמנכ"לית בכירה בחטיבת שירות לקוחות ברשות המסים בישראל.

בתפקידיה הקודמים שימשה מירי פקידת שומה בכפר סבא ובירושלים, מנהלת מחלקת שומה בנציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ומנהלת תחום שומה בנציבות מס הכנסה.

למירי תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים שניהם מטעם אוניברסיטת ת"א. בנוסף, למירי רשיון רו"ח מטעם מועצת רו"ח.