רשת המובילים

Noa Heymann

Manager of the Education Sector at the Budgets Department, Ministry of Finance

נעה היימן

רכזת בריאות

משרד האוצר, אגף התקציבים

050-6208538

נעה היימן

מחזור ממשלתי א'

Since 2013, Noa has served as a referent for the area of education in the Finance Ministry's Budgets Department. In this position, Noa is responsible for planning and designing educational policy in Israel, formulating and preparing the government's education budget, coordinating staff work and representing the Finance Ministry before government ministries, Knesset committees, labor organizations and other bodies. Noa is a member of the committees and negotiating teams relevant to education, and participates in various forums and public committees. She participated, for example, in the Sub-committee on Education and Poverty in the context of the War on Poverty Committee chaired by Eli Elalouf. In her work in the Budgets Department Noa formulates and promotes, together with Ministry of Education personnel, structural changes designed to improve the quality of instruction in the educational system, and efficient and equitable allocation of the ministry's budget – for the purpose of fulfilling educational potential and providing full equal opportunities to all of Israel's children.

Noa has taken part in advancing the following projects, among others: improving the achievements and abilities of students from low socio-economic backgrounds by establishing differential budgetary allocation mechanisms; including core subjects in the Haredi school system to ensure the future ability of the system's graduates to be employed in the job market; and improving the transparency of the Ministry of Education's budgetary allocations.

In her previous position Noa was a research assistant to the Governor and Deputy Governor of the Bank of Israel.

Noa has an MA in Law from Bar Ilan University, and a BA in Economics, Political Science and Philosophy from the Hebrew University.

החל משנת 2013 משמשת נעה רפרנטית של תחום החינוך באגף תקציבים במשרד האוצר. במסגרת תפקידה אחראית נעה על תכנון ועיצוב מדיניות בתחום החינוך בישראל, גיבוש והכנת תקציב המדינה בתחום החינוך, ריכוז עבודת מטה וייצוג משרד האוצר, משרדי ממשלה, ועדות הכנסת, ארגוני עובדים וגופים שונים. נעה חברה בוועדות ובצוותי מו"מ בנושאים הרלבנטים לתחום החינוך ומשתתפת בפורומים וועדות ציבוריות שונות. בין היתר השתתפה בתת הוועדה לעניין חינוך ועוני במסגרת הוועדה למלחמה בעוני בראשות אלי אללוף. במסגרת עבודתה באגף התקציבים נועה מגבשת ומקדמת, יחד עם אנשי משרד החינוך, שינויים מבניים שנועדו לשפר את איכות ההוראה במערכת החינוך, הקצאה יעילה ושוויונות של תקציב המשרד, זאת לצורך מיצוי הפוטנציאל החינוכי ומתן שוויון הזדמנויות מלא לילדי ישראל.

בין היתר נועה לקחה חלק בקידום פרוייקטים של קביעת מנגנוני הקצאה הדיפרנציאלית של תקציב משרד החינוך לטובת שיפור ההישגים והיכולות של תלמידים מרקע סוציואקונמי נמוך, בקידום לימודי הליב"ה במערכת החינוך החרדית לטובת הבטחת היכולת העתידית של בוגרי המערכת להשתלב בשוק התעסוקה, ובשיפור השקיפות בהקצאה התקציבית של משרד החינוך.

בתפקידה הקודם נעה היתה עוזרת מחקר לנגיד ולמשנה לנגיד בנק ישראל.

לנעה תואר שני בלימודי משפט מטעם אוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון בכלכלה, מדע המדינה ופילוסופיה (פכ"מ) מטעם האוניברסיטה העברית.