נספחים

הערכה

מחזור ב' ממשלה

הערכה

מחזור א' ממשלה

ספר התוכנית

מודלים לוגיים סופיים

הערכה

מחזור א' שלטון מקומי