רשת המובילים

Gali Ben Or

Director of the National Legislation Data Base, Knesset (Israeli Parliament)

גלי בן אור

מנהלת מאגר החקיקה הלאומי

כנסת ישראל

050-6216746

גלי בן אור

מחזור ממשלתי ב'

Gali is the Director of the National Legislation Data Base (NLD) that was established by the Knesset. The NLD presents for the first time comprehensive information about the laws of the State of Israel and their history of legislation. Each of the Laws of the State of Israel is allocated a webpage in the NLD, showing the legislative history of all amendments to it since it was first enacted. Each Act and Bill has a webpage that presents the versions of the bill and minutes of discussions in the Knesset plenum and committees. The data base presents the laws, with links to protocols from discussions in the Knesset and committees, and to different formulations of the proposed law.

The NLD also presents all the bills in legislative process from the first Knesset to the present day, including those that were eventually not enacted.

It is the first time that all the main legislation in the State of Israel, from the British regime to our days, is presented in a public and official digital database. The NLD is a significant and important tool for those involved in legislation and those interested in the legislative process and the information in it is available also via ODATA service.

Prior to establishing the NLD in the Knesset, Gali worked in the Ministry of Justice in the Advisory and Legislation Department in various positions. In her last role, she served as the head of the Ethics and Judicial Review team. During this period alongside responsibility for a wide range of legal issues including judicial review, genetics and bioethics, forensic databases and more she promoted the establishment of several digital projects one of them was the establishment of Government website for public consultations regarding memorandums of laws.

Gali's digital vision is to expand the NLD to present to the public all information regarding legislation, including secondary legislation as well as to present a full and updated version of the Laws of the State of Israel including all their enacted amendments.

גלי מנהלת את מאגר החקיקה הלאומי בכנסת המציג לראשונה את כל המידע על חוקי מדינת ישראל והיסטוריית החקיקה שלהם. לכל אחד מחוקי המדינה דף ייעודי במאגר החקיקה ובו פירוט היסטוריית החקיקה שלו. לכל חוק מדינת ישראל דף ייעודי במאגר ובו מוצגת היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה. לכל חוק והצעת חוק דף במאגר המציג את נוסחי הצעת החוק ואת הפרוטוקולים של הדיונים שנערכו במליאת הכנסת ובוועדות. לצד זאת מוצגות במאגר גם כל הצעות החוק שבהליך חקיקה מהכנסת הראשונה ועד היום, לרבות אלה שהליך חקיקתן נעצר.

זו הפעם הראשונה שכל דברי החקיקה הראשית במדינת ישראל, מתקופת השלטון הבריטי ועד היום, מוצגים לציבור הרחב במאגר דיגיטלי פומבי ורשמי. המאגר מהווה כלי עבודה משמעותי וחשוב לעוסקים בחקיקה ולמתעניינים בהליכי החקיקה והמידע שבו בסיס זמין גם באמצעות שירות ODATA.

קודם לעבודתה בכנסת בהקמת מאגר החקיקה הלאומי ולאחר מכן בניהולו, עבדה גלי במשרד המשפטים במחלקת ייעוץ וחקיקה בתפקידים שונים. בתפקידה האחרון כיהנה כראשת אשכול טוהר המידות וביקורת שיפוטית. בתקופה זו לצד אחריות על מגוון רחב של נושאים משפטיים ביניהם שיפוט בעניינים מינהליים, נושאי גנטיקה וביואתיקה, מאגרים פורנזיים ועוד קידמה הקמתם של מספר פרויקטים דיגיטליים בעבודת מחלקת ייעוץ והחקיקה והלשכות המשפטיות של משרדי הממשלה ובהם הקמת אתר התזכירים הממשלתי.

החזון הדיגיטלי שלה הוא להרחיב את מאגר החקיקה הלאומי כדי להציג לציבור את כל המידע על החקיקה לרבות חקיקת משנה וכן להציג נוסח מלא ומעודכן של כל חוקי מדינת ישראל, הכולל את כל תיקוני החקיקה.