רשת המובילים

מעין רוזנברג-שץ

יועצת בתחום האשכולות

רשות התקשוב הממשלתי

052-3207965

מעין רוזנברג-שץ

צוות בדימוס

LinkedIn